Si no veus bé aquest missatge, fes clic aquí

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

 Responsable: 
FUNDACIÓ EURECAT
G66210345
Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
legal@eurecat.org
Dades del delegat de protecció de dades: dpo@eurecat.org
 Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar els enviaments d'informació d'acord amb els seus interessos.
 Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat en el seu moment.
 Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. 
 Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades adreçant-se al domicili del responsable: FUNDACIÓ EURECAT CIF: G66210345 amb domicili a Av. Universitat Autònoma, 23 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), acompanyant una còpia del seu DNI.
 Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.